Blogi

Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Olem­me kiin­ni hei­nä­kuun mut­ta elo­kuus­sa toi­min­tam­me jat­kuu. Päi­vä­ko­dil­la on vie­lä pari paik­kaa päi­vä­ko­tia tar­vit­se­vil­le lap­sil­le elo­kuun alus­sa alka­val­le toi­mi­kau­del­le. Päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta yhtey­de­no­tot myös hei­nä­kuun aika­na puh. 040 1871184/ Hei­ni Lon­ka.

Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri on 21-paik­­kai­­nen iha­na ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­ti vireäs­sä Alpuan kyläs­sä. Päi­vä­ko­din tilat ovat viih­tyi­sät, kodin­omai­set ja ava­rat. Tiloi­him­me on jär­jes­tet­ty eri­lai­sia leik­ki­pis­tei­tä, jois­ta lap­si voi päi­vän mit­taan vali­ta mie­lui­san. Arvos­tam­me vapaa­ta leik­kiä ja jär­jes­täm­me lap­sil­le tar­peek­si aikaa sii­hen. Virik­kei­tä tar­joa­va aidat­tu piha-alue on kovas­sa käy­tös­sä päi­vit­täin. Päi­vä­ko­tim­me lähei­syy­des­sä on met­sä­aluei­ta, johon teem­me ret­kiä. Meil­lä on käy­tös­sä myös lii­kun­ta­sa­li, jos­sa käym­me useam­man ker­ran kuu­kau­des­sa. Kesäi­sin lii­kum­me mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti ulko­na ja käy­täm­me lii­kun­ta­sa­lia vähem­män. Pyrim­me lisää­mään las­ten osal­li­suut­ta ja mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa toi­min­taan.

Päi­vä­ko­dil­la tar­jo­taan pai­kan pääl­lä val­mis­tet­tua taval­lis­ta mais­tu­vaa koti­ruo­kaa. Toi­min­ta on moni­puo­lis­ta ja kehit­tä­vää. Lap­si­läh­töi­nen toi­min­ta sisäl­tää esi­mer­kik­si satu­jen luke­mis­ta, askar­te­lua, musiik­ki­tuo­kioi­ta, pelien pelaa­mis­ta, liik­ku­mis­ta ja mikä tär­kein­tä, ‑annam­me las­ten leik­kiä mie­li­ku­vi­tus­ta kehit­tä­viä omaeh­toi­sia leik­ke­jä. Askar­te­lem­me joka viik­ko. Kes­ki­viik­koi­sin pie­nem­mät (alle 3‑vuotiaat) viet­tä­vät musiik­ki pai­not­tei­sen aamun ja isom­mil­la on lii­kun­ta pai­not­tei­nen aamu. Tors­tai­na vaih­dam­me toi­sin päin, niin jokai­nen saa soit­taa ja liik­kua ohja­tus­ti ja ikä­ta­son­sa mukaan. Per­jan­tai­na on lelu­päi­vä. Jokai­nen saa esi­tel­lä lelu­jaan sen aamun tuo­kiol­la.

Päi­vä­ko­dil­lam­me työs­ken­te­lee las­ten­tar­han­opet­ta­ja Hei­ni Lon­ka sekä las­ten­hoi­ta­jat Lii­sa Lah­ti ja Rau­ni Iko­nen. Meil­lä vie­rai­lee myös sään­nöl­li­sin välia­join Vihan­nin eri­tyis­las­ten­tar­han­opet­ta­ja Kai­­sa-Maria Kak­ku­ri. Vaa­lim­me avoin­ta ja hyvää yhteis­työ­tä las­ten van­hem­pien kans­sa.

Mei­dän mie­les­täm­me päi­vä­ko­din tulee olla lap­sel­le kuin toi­nen koti, jon­ne on help­po tul­la ja jos­sa on tur­val­lis­ta olla, sil­lä lap­si viet­tää usein suu­ren osan ajas­taan päi­vit­täin päi­vä­ko­dis­sa. Toi­min­tam­me on luo­vaa ja kii­ree­tön­tä, kuten koto­na. Aikui­sen syliin voi istah­taa, mil­loin vain.

Olet­te ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan päi­vä­ko­tiim­me! Myös kou­lu­luo­kat ovat ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan luo­vaan toi­min­taam­me. Otta­kaa rei­lus­ti yhteyt­tä!

Päi­vän aika­tau­lua:

6:00 Päi­vä­ko­ti auke­aa

8:00–8:30 Aamu­pa­la

Vapaa­ta leik­kiä, askar­te­lua, pelai­lua

9:30 Aamu­pii­ri, soit­toa, lau­lua

Ulkoi­lua, salis­sa käyn­tiä tai ret­kei­lyä

11:00 Lou­nas

Lepo­het­ki

14:00 Väli­pa­la

Vapaa­ta leik­kiä, askar­te­lua, ulkoi­lua

Pien­ryh­mis­sä pelai­lua, leik­kiä, sadu­tus­ta

17:00 Päi­vä­ko­ti sul­keu­tuu

Ajankohtaista osuuskunnassa

Osuuskuntakokouksessa 28.5. kuultiin jäsenistön kommentit vuoden 2016 toiminnasta ja saatiin monenlaisia hyödyllisiä kommentteja ja ohjeita, joita ryhdymme osuuskunnan hallituksessa käsittelemään. Osuuskunnan hallitus jatkaa lähes entisin voimin Timo Rankisen jatkaessa puheenjohtajana, vahvistusta saatiin Alpuassa asuvasta Elisa Elasvirrasta Elli Yypänahon keskittyessä perheeseen ja muihin järjestötehtäviin. Hallituksessa jatkavat Asko Karhunen (varapj), Marjut Lähdesmäki, Timo Luoma, Ville Lumijärvi ja Leena Maarala.
Osuuskunnan luotsaamat Päiväkoti Heikkari ja Kotityöpalvelut ovat saaneet vähitellen toimintansa kannattavaksi mutta kaipaavat edelleen markkinointia, johon lähitulevaisuudessa tullaankin panostamaan.
Kyläruokala Alpukkaa on luotsattu kuiville vesille nyt kohta neljä kuukautta ja ilolla voimme ilmoittaa, että Kyläruokala jatkaa toimintaansa ainakin syyskuun loppuun saakka. Tulkaahan syömään! Ruokalista löytyy sivuiltamme kuin myös Facebook-sivuiltamme. Järjestämme Alpukassa monenlaisia tapahtumia kuten 7.6. perennojen vaihtopäivän, jolloin paikalla myös Pikkumäen puutarha myymässä kesäkukkia.  Tapahtumasta on tarkempaa tietoa mm. Alpuan kylän facebook-sivuilla. Erilaisilla tapahtumilla houkuttelemme asiakkaita Kyläruokalaan ja samalla luomaan Alpuaan omanlaista ruokailukulttuuria sekä tapaamaan tuttuja.  Ja yllätys yllätys kyläruokalakin kaipaa markkinointia ehkä kaikkein kipeimmin. Tulette siis kuulemaan meistä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä juhlissa ja messuilla kuin myös somessa.  Olkaahan kuulolla!
Terveisin Leena Maarala
Hallituksen jäsen

Tervetuloa Harjun LähiVoiman blogiin!

Kuluneen vuoden aikana olemme käyneet alun haasteita läpi, mitä päiväkodin, Alpukan ja kotityöpalveluiden pyörittäminen on tuonut.  Etenkin alun byrokratia oli yllättävän haastavaa. Olemme kuitenkin onnistuneet ratkaisemaan haasteet, ja etenkin päiväkodin tulevaisuus näyttää valoisalta lapsimäärän hiljalleen kasvaessa. Osuuskuntamme tärkein tavoite olikin turvata päiväkotipalvelut Alpuassa.
Kyläruokala Alpukka palvelee ainakin kesäkuun loppuun saakka. Siihen asti kylältämme saa maistuvaa ruokaa. Siitä eteenpäin kyläruokalan jatko riippuu kävijämääristä. Tulkaahan siis ahkerasti syömään Alpukkaan. Alpukan hyvää ruokaa on tarjolla myös vihannin markkinoilla 20.5, jossa myymme erilaisia leivonnaisia.
Me olemme järjestäneet ja olleet osana järjestämässä vuoden aikana useita pienempiä tapahtumia kylällämme. Meille on tärkeää että kylämme on ja voi hyvin. Toivottelemmekin sateisen kevään jälkeen aurinkoista ja lämmintä kesää.
Tässä vielä kesän muisto Alpuasta!