Olem­me kiin­ni hei­nä­kuun mut­ta elo­kuus­sa toi­min­tam­me jat­kuu. Päi­vä­ko­dil­la on vie­lä pari paik­kaa päi­vä­ko­tia tar­vit­se­vil­le lap­sil­le elo­kuun alus­sa alka­val­le toi­mi­kau­del­le. Päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta yhtey­de­no­tot myös hei­nä­kuun aika­na puh. 040 1871184/ Hei­ni Lonka.

Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri on 21-paik­kai­nen iha­na ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­ti vireäs­sä Alpuan kyläs­sä. Päi­vä­ko­din tilat ovat viih­tyi­sät, kodin­omai­set ja ava­rat. Tiloi­him­me on jär­jes­tet­ty eri­lai­sia leik­ki­pis­tei­tä, jois­ta lap­si voi päi­vän mit­taan vali­ta mie­lui­san. Arvos­tam­me vapaa­ta leik­kiä ja jär­jes­täm­me lap­sil­le tar­peek­si aikaa sii­hen. Virik­kei­tä tar­joa­va aidat­tu piha-alue on kovas­sa käy­tös­sä päi­vit­täin. Päi­vä­ko­tim­me lähei­syy­des­sä on met­sä­aluei­ta, johon teem­me ret­kiä. Meil­lä on käy­tös­sä myös lii­kun­ta­sa­li, jos­sa käym­me useam­man ker­ran kuu­kau­des­sa. Kesäi­sin lii­kum­me mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti ulko­na ja käy­täm­me lii­kun­ta­sa­lia vähem­män. Pyrim­me lisää­mään las­ten osal­li­suut­ta ja mah­dol­li­suut­ta vai­kut­taa toimintaan.

Päi­vä­ko­dil­la tar­jo­taan pai­kan pääl­lä val­mis­tet­tua taval­lis­ta mais­tu­vaa koti­ruo­kaa. Toi­min­ta on moni­puo­lis­ta ja kehit­tä­vää. Lap­si­läh­töi­nen toi­min­ta sisäl­tää esi­mer­kik­si satu­jen luke­mis­ta, askar­te­lua, musiik­ki­tuo­kioi­ta, pelien pelaa­mis­ta, liik­ku­mis­ta ja mikä tär­kein­tä, ‑annam­me las­ten leik­kiä mie­li­ku­vi­tus­ta kehit­tä­viä omaeh­toi­sia leik­ke­jä. Askar­te­lem­me joka viik­ko. Kes­ki­viik­koi­sin pie­nem­mät (alle 3‑vuotiaat) viet­tä­vät musiik­ki pai­not­tei­sen aamun ja isom­mil­la on lii­kun­ta pai­not­tei­nen aamu. Tors­tai­na vaih­dam­me toi­sin päin, niin jokai­nen saa soit­taa ja liik­kua ohja­tus­ti ja ikä­ta­son­sa mukaan. Per­jan­tai­na on lelu­päi­vä. Jokai­nen saa esi­tel­lä lelu­jaan sen aamun tuokiolla.

Päi­vä­ko­dil­lam­me työs­ken­te­lee las­ten­tar­han­opet­ta­ja Hei­ni Lon­ka sekä las­ten­hoi­ta­jat Lii­sa Lah­ti ja Rau­ni Iko­nen. Meil­lä vie­rai­lee myös sään­nöl­li­sin välia­join Vihan­nin eri­tyis­las­ten­tar­han­opet­ta­ja Kai­sa-Maria Kak­ku­ri. Vaa­lim­me avoin­ta ja hyvää yhteis­työ­tä las­ten van­hem­pien kanssa.

Mei­dän mie­les­täm­me päi­vä­ko­din tulee olla lap­sel­le kuin toi­nen koti, jon­ne on help­po tul­la ja jos­sa on tur­val­lis­ta olla, sil­lä lap­si viet­tää usein suu­ren osan ajas­taan päi­vit­täin päi­vä­ko­dis­sa. Toi­min­tam­me on luo­vaa ja kii­ree­tön­tä, kuten koto­na. Aikui­sen syliin voi istah­taa, mil­loin vain.

Olet­te ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan päi­vä­ko­tiim­me! Myös kou­lu­luo­kat ovat ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan luo­vaan toi­min­taam­me. Otta­kaa rei­lus­ti yhteyttä!

Päi­vän aikataulua:

6:00 Päi­vä­ko­ti aukeaa

8:00–8:30 Aamu­pa­la

Vapaa­ta leik­kiä, askar­te­lua, pelailua

9:30 Aamu­pii­ri, soit­toa, laulua

Ulkoi­lua, salis­sa käyn­tiä tai retkeilyä

11:00 Lou­nas

Lepo­het­ki

14:00 Väli­pa­la

Vapaa­ta leik­kiä, askar­te­lua, ulkoilua

Pien­ryh­mis­sä pelai­lua, leik­kiä, sadutusta

17:00 Päi­vä­ko­ti sulkeutuu