Koti­pal­ve­lum­me kat­taa koti­työt sii­vouk­ses­ta ruo­an­lait­toon ja pyy­kin­pe­sus­ta kodin huol­to­teh­tä­viin. Tar­joam­me ulkoi­lua­pua ja asioin­ti­pal­ve­lu­ja sekä olem­me tuke­na ja tur­va­na arjes­sa. Teem­me lyhy­tai­kai­sia omais­hoi­don sijai­suuk­sia sekä käym­me pal­ve­lu­ta­lois­sa ja van­hain­ko­deis­sa. Tar­joam­me pal­ve­lum­me yksi­löl­liss­ti toi­vei­den ja elä­män­ti­lan­tei­den mukaan.

Teh­tä­vä edel­lyt­tää oman auton käyt­töä, jos­ta mak­se­taan kilo­met­ri­kor­vau. Teh­tä­vän koe­ai­ka on kuusi kuu­kaut­ta. Paik­ka täy­te­tään heti sopi­van työn­te­ki­jän löydyttyä. 

Tie­dus­te­lut: Timo Ran­ki­nen p. 050 5513 489 / puheenjohtaja@harjunlahivoima.fi