Kotitalousvähennys 2017 ja 2018

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen voit saa­da, jos tee­tät koti­ta­lous- tai hoi­to­työ­tä, asun­non kun­nos­sa­pi­to­töi­tä tai tie­to­tek­niik­ka­lait­tei­den asennusta.
Koti­ta­lous­vä­hen­nys vähen­ne­tään ensi­si­jai­ses­ti ansio- ja pää­oma­tu­lo­jen veros­ta. Useim­mat muut vähen­nyk­set teh­dään ansio­tu­lois­ta ennen veron las­ke­mis­ta, joten nii­den rahal­li­nen vai­ku­tus on pie­nem­pi kuin kotitalousvähennyksen.

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen määrä

Kun ostat työn Osuus­kun­ta Har­jun Lähi­Voi­mal­ta, saat vähen­tää vero­tuk­ses­sa 50 % arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta työn osuu­des­ta. Vähen­nys­tä ei saa siis esi­mer­kik­si las­kuun sisäl­ty­vis­tä tar­vik­keis­ta tai matkakuluista.
Oma­vas­tuu 100 euroa ja enim­mäis­mää­rä 2 400 euroa/henkilö
Vähen­net­tä­vän mää­rän oma­vas­tuu on 100 euroa kalen­te­ri­vuo­des­sa. Voit siis mak­saa usei­ta eri koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen oikeut­ta­via töi­tä, ja oma­vas­tuu vähen­ne­tään vain ker­ran. Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä voi saa­da kalen­te­ri­vuo­des­sa enin­tään 2400 euroa/henkilö.

Esi­merk­ki:Mak­si­mi­vä­hen­nyk­sen eli 2 400 euron vähen­nyk­sen saat, jos ostat yri­tyk­sel­tä pal­ve­lu­ja, jos­sa  työn osuus on yhteen­sä noin 4 999,50 euroa [(4 999,50 x 50 %) — 100) = 2 399,75]. Vähen­ny­soi­keus on 50 % työn osuudesta.

Puo­li­soi­den mak­si­mi­vä­hen­nys yhteen­sä 4 800 euroa
Koti­ta­lous­vä­hen­nys on hen­ki­lö­koh­tai­nen, joten puo­li­sot voi­vat saa­da yhteen­sä 4 800 euron vähennyksen.
Koti­ta­lous­vä­hen­nys­tä kos­ke­vat kui­tit ja tosit­teet tulee säi­lyt­tää 6 vuot­ta vero­vuo­den päät­ty­mi­ses­tä lukien.

Teem­me koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen hake­mi­sen hel­pok­si asiakkaalle
Osuus­kun­ta Har­jun Lähi­Voi­ma toi­mit­taa asiak­kaal­leen pyy­det­täes­sä yhteen­ve­don verot­ta­jal­le toi­mi­tet­ta­vak­si asiak­kaan mak­sa­mis­ta koti­ta­lous­vä­hen­nyk­seen oikeut­ta­vis­ta mak­suis­ta. Tar­vit­taes­sa osuus­kun­ta täyt­tää koti­ta­lous­vä­hen­nys­lo­mak­keen asiak­kaan puolesta.