Päi­vä­ko­dis­sam­me aloit­ti 29.1 vas­taa­va las­ten­tar­han­opet­ta­ja, Mira T ö r m i k o s k i, joka on kou­lu­tuk­sel­taan sosio­no­mi (AMK), las­ten­tar­han­opet­ta­jan kel­poi­suu­del­la. Hän on val­mis­tu­nut vuon­na 2012 ja toi­mi­nut las­ten­tar­han­opet­ta­jan teh­tä­vis­sä aikaisemminkin.

Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri on 21-paik­kai­nen ja päi­vä­hoi­dos­sa on lap­sia yhdek­sän kuu­kau­den ikäi­sis­tä 9‑vuotiaisiin. Las­ten luku­mää­rä päi­vä­ko­dil­la on vaih­del­lut niin, että työn­te­ki­jöi­den tar­ve on kah­des­ta kolmeen.

Osuus­kun­ta Har­jun Lähi­Voi­man hal­li­tus on nimen­nyt tam­mi­kuus­sa 2018 Päi­vä­ko­ti Heik­ka­rin vas­tuu­hen­ki­lök­si hal­li­tuk­ses­ta Lee­na M a a r a l a n. Vas­tuu­hen­ki­löl­lä pyrim­me paran­ta­maan päi­vä­ko­din ja hal­li­tuk­sen välis­tä tie­don­kul­kua ja yhteis­työ­tä, kos­ka hal­li­tus vas­taa päi­vä­ko­din toi­min­nas­ta.  Vas­tuu­hen­ki­lö huo­leh­tii hen­ki­lös­tö- ja työn­joh­dol­li­sis­ta asiois­ta ja on taus­ta­tu­ke­na päi­vä­ko­tiin liit­ty­vis­sä asioissa.

Päi­vi­täm­me myös Osuus­kun­nan hal­li­tuk­sen ja päi­vä­ko­din työn­te­ki­jöi­den kans­sa yhteis­työs­sä oma­val­von­ta­suun­ni­tel­man, tur­val­li­suus­suun­ni­tel­man ja päi­vä­ko­din vuo­si­suun­ni­tel­man vuo­del­le 2018. Nämä suun­ni­tel­mat tul­laan jul­kai­se­maan päi­vä­ko­din net­ti­si­vuil­la kevään aika­na, jos­sa kai­kil­la on mah­dol­li­suus tutus­tua nii­hin tarkemmin.

Päi­vä­ko­dis­sa on vapaa­na vie­lä muu­ta­mia päivähoitopaikkoja!

Mira Tör­mi­kos­ki / Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri p. 040 1871184              Lee­na Maa­ra­la / Osuus­kun­nan hal­li­tus p. 044 3034986