YLLÄPITO- JA PERUSSIIVOUS

Yllä­pi­to­sii­vous on sään­nöl­li­ses­ti, esi­mer­kik­si päi­vit­täin tai vii­koit­tain, teh­tä­vää sii­vous­ta. Tar­koi­tuk­se­na on säi­lyt­tää tilas­sa sovit­tu puh­taus­ta­so. Tois­tu­mis­ti­heys mää­räy­tyy tilan käy­tön ja halu­tun puh­taus­ta­son mukaan.

Yllä­pi­to­sii­vouk­seen kuu­luu lat­tioi­den imu­roin­ti ja pyy­hin­tä, mat­to­jen tuu­le­tus, pöly­jen pyy­hin­tä pin­noil­ta ja wc:n sii­vous. Erik­seen sovit­tu­na vuo­de­vaat­tei­den vaih­toa ja tuu­le­tus­ta sekä vaa­te­huol­toa (pyy­kin pesu, sili­tys, man­ke­loin­ti ja vaat­tei­den viik­kaus kaappiin).

Perus­sii­vous on har­voin ja perus­teel­li­ses­ti suo­ri­tet­ta­vaa ker­ta­luon­toi­nen sii­vous, joka teh­dään sii­nä vai­hees­sa, kun yllä­pi­to­sii­vouk­sel­la ja hoi­to­me­ne­tel­mil­lä ei enää pys­ty­tä saa­vut­ta­maan sovit­tua puh­taus­ta­soa. Perus­sii­vouk­ses­sa pois­te­taan se pint­ty­nyt ja kiin­nit­ty­nyt lika, jota yllä­pi­to­sii­vouk­sen avul­la ei saa­da pois­tet­tua. Perus­sii­vouk­sen tiheys vaih­te­lee tilan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukaan.

Perus­sii­vouk­ses­sa käy­te­tään usein vah­vem­pia puh­dis­tusai­nei­ta tai kor­keam­paa läm­pö­ti­laa kuin yllä­pi­to­sii­vouk­ses­sa. Myös meka­niik­kaa voi­daan tar­vi­ta enem­män. Perus­sii­vouk­sen avul­la tilaan palau­te­taan nor­maa­li siivoustaso.

Perus­sii­vouk­seen sisäl­tyy erik­seen sovi­tut työt: ikku­noi­den pesu, kattojen/seinien pyy­hin­tä, kaap­pien sii­vous ja pyy­hin­tä, pesutilojen/saunan sii­vous (lat­tia­kai­vot).

Asiak­kaan kans­sa teh­dään pal­ve­luso­pi­mus teh­dys­tä työs­tä jos­ta kum­mal­lek­kin osa­puo­lel­le jää oma kap­pa­le.
Ilmoi­tuk­sen varai­ses­ta pal­ve­lus­ta teh­dään lisäk­si pal­ve­lusuun­ni­tel­ma jos­ta kum­mal­le­kin osa­puol­le jää oma kappale.

Pal­ve­lum­me ovat koti­ta­lous­vä­hen­nys­kel­poi­sia. Vähen­nyk­sen saa myös van­hem­mil­leen tai iso­van­hem­mil­leen osta­mis­taan palveluista.

 

SIIVOUSMENETELMÄT

Kui­vat mene­tel­mät:
Kui­vil­la mene­tel­mil­lä pois­te­taan pin­noil­ta irto­li­ka ja ros­kat. Mene­tel­mä on kevyt ja nopea.
Nih­keät mene­tel­mät:
Nih­keil­lä mene­tel­mil­lä pois­te­taan ros­kia ja irto­li­kaa niin, ettei pöly nouse ilmaan. Mene­tel­mä on lähes yhtä kevyt kuin kui­vat mene­tel­mät. Pyy­hit­ty pin­ta kui­vuu heti eikä sii­hen jää pisa­ra­jäl­kiä.
Kos­teat mene­tel­mät:
Kos­teil­la mene­tel­mil­lä pois­te­taan kui­vaa ja nes­te­mäis­tä irto­li­kaa, vesi­liu­koi­sia tah­ro­ja sekä kiin­nit­ty­nyt­tä likaa. Pin­ta jää pyy­hin­nän jäl­keen kos­teak­si, mut­ta yleen­sä sitä ei tar­vit­se kui­va­ta, jol­lei kysees­sä ole kos­teu­del­le arka pin­ta.
Märät mene­tel­mät:
Märil­lä mene­tel­mil­lä pois­te­taan run­sas, kiin­nit­ty­nyt lika, nes­te­mäi­nen irto­li­ka ja eri­lai­set pint­ty­mät. Ennen mär­kä­pyy­hin­tää tai pesua pin­nal­ta pois­te­taan ros­kat ja irto­li­ka. Mär­kä­pyy­hin­nän jäl­keen pin­nat on yleen­sä kui­vat­ta­va kos­teu­den ja irron­neen lian pois­ta­mi­sek­si. Jos käy­te­tään voi­ma­kas­ta puh­dis­tusai­net­ta, pin­nat huuhdotaan.

 HINNASTO v. 2024

Arki­sin 07.00–16.00 39,68 €/h
Lau­an­tai 07.00–16.00 45 €/h

Nämä hin­nat sisäl­tä­vät 24% arvonlisäveron.

Arki­sin 07.00–16.00 32 €/h
Lau­an­tai 07.00–16.00 36,29€/h

Nämä hin­nat ovat arvonlisäverottomat. 

*Koh­das­ta Arvon­li­sä­ve­rot­to­mat pal­ve­lut löy­dät tie­toa arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ta pal­ve­lus­ta ja sen ehdoista