ULKOILUAPUA JA ASIOINTIPALVELUA

ULKOILU

Ulko­na liik­ku­mi­nen tuo vir­keyt­tä ja hyvää oloa. Jos yksin ulos läh­te­mi­nen tun­tuu han­ka­lal­ta tai epä­var­mal­ta, on meil­tä mah­dol­li­suus saa­da avus­ta­ja mukaan. Kävel­les­sä tai pyö­rä­tuo­lin kans­sa ulkoil­taes­sa mie­li piris­tyy ja rai­tis ilma virkistää.

ASIOINTIPALVELUT

Koti­työ­pal­ve­lus­ta on mah­dol­li­suus saa­da apua, jos asioi­den hoi­ta­mi­nen yksin kodin ulko­puo­lel­la on han­ka­laa. Työn­te­ki­jäm­me läh­tee yhdes­sä mat­kaa­si hoi­ta­maan ja tuke­maan sinua asioil­la­si. Ulko­na liik­ku­mi­nen ja asioi­den hoi­ta­mi­nen aut­ta­vat oman toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­ses­sä, mikä­li se on voin­nin puo­les­ta mah­dol­lis­ta.
Hen­ki­lö­kul­je­tuk­set teh­dään asiak­kaan autol­la tai asiak­kaan tilaa­mal­la kyydillä.

HINNASTO v. 2024

Arki­sin 07.00–16.00 39,68 €/h
Lau­an­tai 07.00–16.00 45€/h
Sun­nun­tai 07.00–16.00 71,55 €/h

Nämä hin­nat sisäl­tä­vät 24% arvonlisäveron.

Arki­sin 07.00–16.00 32 €/h
Lau­an­tai 07.00–16.00 36,29 €/h
Sun­nun­tai 07.00–16.00 57,70 €/h

Nämä hin­nat ovat arvon­li­sä­ve­rot­to­mat.
*Koh­das­ta Arvon­li­sä­ve­rot­to­mat pal­ve­lut löy­dät tie­toa arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ta pal­ve­lus­ta ja sen ehdoista.