ULKOILUAPUA JA ASIOINTIPALVELUA

ULKOILU

Ulko­na liik­ku­mi­nen tuo vir­keyt­tä ja hyvää oloa. Jos yksin ulos läh­te­mi­nen tun­tuu han­ka­lal­ta tai epä­var­mal­ta, on koti­työ­pal­ve­lus­ta mah­dol­li­suus saa­da avus­ta­ja mukaan. Kävel­les­sä tai pyö­rä­tuo­lin kans­sa ulkoil­taes­sa mie­li usein piris­tyy ja rai­tis ilma virkistää.

ASIOINTIPALVELUT

Koti­työ­pal­ve­lus­ta on mah­dol­li­suus saa­da apua, jos asioi­den hoi­ta­mi­nen yksin kodin ulko­puo­lel­la on han­ka­laa. Työn­te­ki­jäm­me läh­tee yhdes­sä mat­kaa­si hoi­ta­maan ja tuke­maan sinua asioil­la­si. Ulko­na liik­ku­mi­nen ja asioi­den hoi­ta­mi­nen aut­ta­vat oman toi­min­ta­ky­vyn yllä­pi­tä­mi­ses­sä, mikä­li se on voin­nin puo­les­ta mahdollista.
Autol­la lii­kut­taes­sa asioin­ti­pal­ve­lun hin­ta on 0.50€/km
Kul­jet­ta­jal­la on voi­mas­sa ole­va lii­ken­ne­va­kuu­tus, asiak­kaan kans­sa teh­dään kyy­di­tyk­ses­tä erik­seen sopi­mus jos­ta kum­mal­le­kin osa­puo­lel­le jää oma kappale.

HINNASTO

Arki­sin 07.00–16.00 35€/h
Lau­an­tai sopi­muk­sen mukaan 45€/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 60€/h

Hin­nat sisäl­tää 24% arvonlisäveron

Arki­sin 07.00–16.00 28,23€/h
Lau­an­tai sopi­muk­sen mukaan 36,29€/h
Sun­nun­tai sopi­muk­sen mukaan 48,39e/h

Hin­nat eivät sisäl­lä arvonlisäveroa
*Koh­das­ta ilmoi­tuk­sen­va­rai­nen toi­min­ta löy­dät tietoa
arvon­li­sä­ve­rot­to­mas­ta pal­ve­lus­ta ja sen ehdoista