Kotityöpalvelut

 

Teem­me kodin yllä­pi­to ja perus­sii­vouk­sia sekä mui­ta kodin puh­taa­na pitoon liit­ty­viä pal­ve­lui­ta, voim­me val­mis­taa her­kul­lis­ta koti­ruo­kaa sekä lei­poa vaik­ka­pa tuo­ret­ta pul­laa, tar­joam­me ulkoi­lua­pua ja asion­ti­pal­ve­lu­ja sekä olem­me tuke­na ja tur­va­na arjessa.

Teem­me lyhy­tai­kai­sia omais­hoi­ta­jan sijai­suuk­sia sekä käym­me pal­ve­lu­ta­lois­sa ja
van­hain­ko­deis­sa.

Koti­ta­lous­vä­hen­nys, jon­ka saa vähen­tää vero­tuk­ses­sa, on 60 % työn hin­nas­ta vuon­na 2024.

Koti­työ­pal­ve­lut / Tiia Tör­mi­kos­ki 045 213 08 55

Kotityopalvelut@harjunlahivoima.fi

Sii­vous­hans­ka sii­vo­aa, Pata­kin­nas ruu­an laittaa,
Ulkoi­lusor­mi­kas ulkoi­lut­taa, Tur­va­kä­si­ne tur­van tuo,
Työ­ruk­ka­nen ilon suo, Seu­ra­vant­tu seu­ran antaa,
Ystä­vä­tump­pu yksi­näi­syy­den poistaa,
Silk­ki­han­sik­kain sinul­le tai läheisellesi