ARVONLISÄVEROTON KOTITYÖPALVELU

Voim­me tar­jo­ta arvon­li­sä­ve­ro­ton­ta pal­ve­lua, jos asiak­kaan toi­min­ta­ky­ky on alen­tu­nut esim. ikään­ty­mi­sen, sai­rau­den tai vam­mau­tu­mi­sen joh­dos­ta. Esim. ateria‑, vaatehuolto‑, sii­vous- kyl­ve­tys- ja saat­ta­ja­pal­ve­lut sekä sosi­aa­lis­ta kans­sa­käy­mis­tä edis­tä­vät pal­ve­lut kuu­lu­vat näi­hin palveluihin.

Voit tie­dus­tel­la meil­tä mah­dol­li­suut­ta arvon­li­sä­ve­rot­to­maan pal­ve­luun. Teem­me arvon­li­sä­ve­rot­to­man  pal­ve­lun edel­lyt­tä­män pal­ve­luso­pi­muk­sen ja               ‑suun­ni­tel­man asiak­kaan kans­sa. Arvon­li­sä­ve­ro­ton pal­ve­lu on myös kotitalousvähennyskelpoinen.

Asia­kas­ta kan­nus­te­taan osal­lis­tu­maan teh­tä­viin oman voin­nin ja kun­ton­sa mukaan. Tar­koi­tuk­se­na on ede­saut­taa asiak­kaan asu­mis­ta koto­na tar­joa­mal­la näi­tä palveluita.

 

ARVONLISÄVEROTON HINNASTO v. 2024

Arki­sin 07.00–16.00 32 €/h
Laun­tai 07.00–16.00 36,29€/h
Sun­nun­tai 07.00–16.00 57,70 €/h