Päiväkoti Heikkari  

 

21-paikkainen viihtyisä päiväkoti vireässä Alpuan kylässä.

Tilat

Päi­vä­ko­din tilat ovat viih­tyi­sät ja ava­rat. Virik­kei­tä tar­joa­va aidat­tu piha-alue on kovas­sa käy­tös­sä päi­vit­täin. Päi­vä­ko­tim­me lähei­syy­des­sä on met­sä­aluei­ta, johon teem­me usein ret­kiä. Meil­lä on käy­tös­sä myös lii­kun­ta­sa­li, jos­sa käym­me viikoittain.

Ruo­ka teh­dään omas­sa keittiössä. 

Toi­min­ta on moni­puo­lis­ta ja kehit­tä­vää. Toi­min­ta sisäl­tää esi­mer­kik­si askar­te­lua, musiik­ki­tuo­kioi­ta, pelien pelaa­mis­ta, liik­ku­mis­ta ja mikä tär­kein­tä, annam­me las­ten leik­kiä mie­li­ku­vi­tus­ta kehit­tä­viä omaeh­toi­sia leikkejä.

Päi­vä­ko­dil­lam­me työs­ken­te­lee var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­jan sijai­se­na Eli­na Mal­ka­mä­ki sekä las­ten­hoi­ta­jat Piia-Riit­ta Visu­ri, Mil­la Viio ja Susan­na Ran­ki­nen. Lisäk­si käy­täm­me vaki­tui­sia sijai­sia. Meil­lä vie­rai­lee sään­nöl­li­sin välia­join Raa­hen kau­pun­gin eri­tyis­var­hais­kas­va­tuk­sen­opet­ta­ja. Vaa­lim­me avoin­ta ja hyvää yhteis­työ­tä las­ten van­hem­pien kanssa.

 

Mei­dän mie­les­täm­me päi­vä­ko­din tulee olla lap­sel­le kuin toi­nen koti, jon­ne on help­po tul­la ja jos­sa on tur­val­lis­ta olla, sil­lä lap­si viet­tää usein suu­rim­man osan ajas­taan päi­vit­täin päi­vä­ko­dis­sa. Toi­min­tam­me on luo­vaa ja kiireetöntä.

 

 

Olet­te ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan päi­vä­ko­tim­me! Opis­ke­li­jat ovat ter­ve­tul­lei­ta harjoitteluun.

Otta­kaa rei­lus­ti yhteyttä!

PÄIVÄKOTI HEIKKARIN ARVOJA

 

Halia ja

hel­lyyt­tä

Elämää

 

Iloa

 

Kasvua

 

Kodin­omai­suut­ta

 

Aitout­ta ja

avoi­muut­ta

 

Rakkaut­ta ja

rie­mua

 

Innos­tus­ta

 

Päiväkoti Heikkari

Luo­huan­tie 35
86460 Alpua

040 1871184
heikkari@harjunlahivoima.fi

Eli­na Mal­ka­mä­ki         0449831265