PÄIVÄKOTI HEIKKARI

Päiväkoti Heikkari on 21-paikkainen ihana ja kodinomainen päiväkoti vireässä Alpuan kylässä.

Tilat

Päi­vä­ko­din tilat ovat viih­tyi­sät, kodin­omai­set ja ava­rat. Virik­kei­tä tar­joa­va aidat­tu piha-alue on kovas­sa käy­tös­sä päi­vit­täin. Päi­vä­ko­tim­me lähei­syy­des­sä on met­sä­aluei­ta, johon teem­me usein ret­kiä. Meil­lä on käy­tös­sä myös lii­kun­ta­sa­li, jos­sa käym­me useam­man ker­ran kuukaudessa.

 

Päi­vä­ko­dil­la tar­jo­taan pai­kan­pääl­lä val­mis­tet­tua taval­lis­ta mais­tu­vaa koti­ruo­kaa. Toi­min­ta on moni­puo­lis­ta ja kehit­tä­vää. Toi­min­ta sisäl­tää esi­mer­kik­si askar­te­lua, musiik­ki­tuo­kioi­ta, pelien pelaa­mis­ta, liik­ku­mis­ta ja mikä tär­kein­tä, ‑annam­me las­ten leik­kiä mie­li­ku­vi­tus­ta kehit­tä­viä omaeh­toi­sia leikkejä.

Päi­vä­ko­dil­lam­me työs­ken­te­lee las­ten­tar­han­opet­ta­ja Hei­ni Lon­ka sekä las­ten­hoi­ta­jat Lii­sa Lah­ti ja Rau­ni Iko­nen. Meil­lä vie­rai­lee myös sään­nöl­li­sin välia­join Vihan­nin eri­tyis­las­ten­tar­han­opet­ta­ja Kai­sa-Maria Kak­ku­ri. Vaa­lim­me avoin­ta ja hyvää yhteis­työ­tä las­ten van­hem­pien kanssa.

 

Mei­dän mie­les­täm­me päi­vä­ko­din tulee olla lap­sel­le kuin toi­nen koti, jon­ne on help­po tul­la ja jos­sa on tur­val­lis­ta olla, sil­lä lap­si viet­tää usein suu­rim­man osan ajas­taan päi­vit­täin päi­vä­ko­dis­sa. Toi­min­tam­me on luo­vaa ja kii­ree­tön­tä, kuten koto­na. J

Olet­te ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan päi­vä­ko­tim­me! Myös kou­lu­luo­kat ovat ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan luo­vaan toimintaamme.

Otta­kaa rei­lus­ti yhteyttä!

PÄIVÄKOTI HEIKKARIN ARVOJA

 

H alia ja hellyyttä

E lämää

I loa

K asvua

K odinomaisuutta

A itout­ta ja avoimuutta

R akkaut­ta ja riemua

I nnostusta

 

Päiväkoti Heikkari

Luo­huan­tie 35
86460 Alpua

040 1871184
Heikkari@harjunlahivoima.fi