Päiväkoti Heikkari  

 

21-paikkainen ihana ja kodinomainen päiväkoti vireässä Alpuan kylässä.

Tilat

Päi­vä­ko­din tilat ovat viih­tyi­sät, kodin­omai­set ja ava­rat. Virik­kei­tä tar­joa­va aidat­tu piha-alue on kovas­sa käy­tös­sä päi­vit­täin. Päi­vä­ko­tim­me lähei­syy­des­sä on met­sä­aluei­ta, johon teem­me usein ret­kiä. Meil­lä on käy­tös­sä myös lii­kun­ta­sa­li, jos­sa käym­me seam­man ker­ran kuukaudessa.

Päi­vä­ko­dil­la tar­jo­taan Lam­pin­saa­res­sa val­mis­tet­tua ruo­kaa. Tilat­tu ruo­ka toi­mi­te­taan Ravin­to­la Hovis­ta päi­vit­täin.  Ruo­ka on val­mis­tet­tu tuo­reis­ta raaka-aineista.

Toi­min­ta on moni­puo­lis­ta ja kehit­tä­vää. Toi­min­ta sisäl­tää esi­mer­kik­si askar­te­lua, musiik­ki­tuo­kioi­ta, pelien pelaa­mis­ta, liik­ku­mis­ta ja mikä tär­kein­tä, ‑annam­me las­ten leik­kiä mie­li­ku­vi­tus­ta kehit­tä­viä omaeh­toi­sia leikkejä.

 

Päi­vä­ko­dil­lam­me työs­ken­te­lee var­hais­kas­va­tuk­sen opet­ta­ja Hei­ni Junk­ka­ri ja var­hais­kas­va­tus­hoi­ta­jat Susan­na Ran­ki­nen, Lau­ra Ollan­ke­to sekä Rau­ni Iko­nen. Meil­lä vie­rai­lee myös sään­nöl­li­sin välia­join Raa­hen kau­pun­gin eri­tyis­var­hais­kas­va­tuk­sen­opet­ta­ja Kai­sa­ma­ria Kak­ku­ri. Vaa­lim­me avoin­ta ja hyvää yhteis­työ­tä las­ten van­hem­pien kanssa.

 

Mei­dän mie­les­täm­me päi­vä­ko­din tulee olla lap­sel­le kuin toi­nen koti, jon­ne on help­po tul­la ja jos­sa on tur­val­lis­ta olla, sil­lä lap­si viet­tää usein suu­rim­man osan ajas­taan päi­vit­täin päi­vä­ko­dis­sa. Toi­min­tam­me on luo­vaa ja kii­ree­tön­tä, kuten kotona. 

 

 

Olet­te ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan päi­vä­ko­tim­me! Myös kou­lu­luo­kat ovat ter­ve­tul­lei­ta tutus­tu­maan luo­vaan toimintaamme.

Otta­kaa rei­lus­ti yhteyttä!

PÄIVÄKOTI HEIKKARIN ARVOJA

 

H alia ja

hel­lyyt­tä

E lämää

 

I loa

 

K asvua

 

K odinoaisuutta

 

A itout­ta ja

avoi­muut­ta

 

R akkaut­ta ja

rie­mua

 

I nnostusta

 

Päiväkoti Heikkari

Luo­huan­tie 35
86460 Alpua

040 1871184
Heikkari@harjunlahivoima.fi

Hei­ni Junk­ka­ri         0449831265