Päiväkoti Heikkarin vuoden vaihde

Jou­lu­kuu kii­tää. Pian on jou­lu ja päi­vä­ko­tim­me jää jou­lu­tauol­le 22.12. Olem­me kui­ten­kin auki 27.–28.12. ja jat­kam­me heti uuden vuo­den jäl­keen 2.1.2019. Kii­täm­me yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me ja asiak­kai­tam­me hyvin suju­nees­ta yhteis­työs­tä ja...
Päiväkoti Heikkari Alpua

Päiväkoti Heikkari Alpua

Yksi­tyi­nen Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa idyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen ympä­ris­tön Alpuan enti­sel­lä kylä­kou­lul­la, jos­sa pie­ni ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­tim­me sijaitsee. Tah­dom­me Heik­ka­ris­sa tar­jo­ta lap­sel­le sosi­aa­li­sen ja luo­van...
Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Ajankohtaista Päiväkoti Heikkarissa

Olem­me kiin­ni hei­nä­kuun mut­ta elo­kuus­sa toi­min­tam­me jat­kuu. Päi­vä­ko­dil­la on vie­lä pari paik­kaa päi­vä­ko­tia tar­vit­se­vil­le lap­sil­le elo­kuun alus­sa alka­val­le toi­mi­kau­del­le. Päi­vä­ko­ti­pai­kois­ta yhtey­de­no­tot myös hei­nä­kuun aika­na...

Kaikenlaiset kotityöpalvelut kotiin osuuskunnan kautta!

Sii­vouk­set, ikku­nan­pe­sut ja mat­to­jen pesut aller­gia- ja ast­ma­lii­ton hyväk­sy­mil­lä laitteilla!  MATOT PUHTAAKSI KESÄKSI 20 eurol­la ja räsy­ma­tot 12 eurolla Tuo mat­to­si 2.5. klo 17–18 Alpuan enti­sel­le koululle. Hae puh­taat pes­tyt mat­to­si...