Kotityöpalvelut Suvilta

-kaik­ki kodin sii­vouk­set- asioin­ti­pal­ve­lut- ulkoi­lua­pua- hara­voin­tia- koti­ruo­kien ja lei­von­nais­ten val­mis­tus- nur­mi­kon­leik­kuu- lumen­luon­ti- maton­pe­sut jne­Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys on tänä vuon­na 40% ja ensi vuon­na (2022–2023) se on perä­ti...
Hyvä asiakkaamme,

Hyvä asiakkaamme,

Pian on aika hil­jen­tyä jou­lun viet­toon. Kii­tos, että olet ollut muka­na mat­kas­sam­me tänä vuon­na. Toi­vo­tam­me sinul­le hyvää jou­lua ja onnea vuo­del­le 2020. Päi­vä­ko­ti: p. 040 1871184 Koti­työ­pal­ve­lut: p. 050 5513489 Jou­lu­ter­vei­sin Osuus­kun­nan...

Etsimme osa-aikaista työntekijää kotityöpalveluihin

Koti­pal­ve­lum­me kat­taa koti­työt sii­vouk­ses­ta ruo­an­lait­toon ja pyy­kin­pe­sus­ta kodin huol­to­teh­tä­viin. Tar­joam­me ulkoi­lua­pua ja asioin­ti­pal­ve­lu­ja sekä olem­me tuke­na ja tur­va­na arjes­sa. Teem­me lyhy­tai­kai­sia omais­hoi­don sijai­suuk­sia...

Laajennamme kotityöpalveluiden tarjontaa

Sii­vouk­sen lisäk­si kysy myös pie­niä remont­ti- ja kylätalkkaripalveluita. Asiak­kaan koto­na tuo­tet­ta­vat palvelut: sii­vous- ja ruo­an­lait­to- ym. koti­työ­t­asioin­ti- ja ulkoi­lua­pu­ky­lä­talk­ka­ri­pal­ve­lut­pie­net remonttipalvelut Yhteys­tie­dot: p. 050...