VASTAAVA LASTENTARHANOPETTAJA, ALPUA (RAAHE)

Haem­me tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen las­ten­tar­han­opet­ta­jaa yksi­tyi­seen päi­vä­ko­ti Heik­ka­riin Alpu­aan. Työn­ku­vaan kuu­lu­vat hoi­to- ja kas­va­tus­teh­tä­vien lisäk­si hal­lin­nol­li­sia tehtäviä.

Heik­ka­ri on 21-paik­kai­nen kodin­omai­nen päi­vä­ko­ti vir­keäs­sä Alpuan kyläs­sä, Raa­hes­sa. Heik­ka­ri tar­jo­aa lap­sel­le yksi­löl­lis­tä kas­va­tus­ta ja huo­len­pi­toa tur­val­li­ses­sa ja kan­nus­ta­vas­sa ilma­pii­ris­sä. Päi­vä­ko­tim­me lap­set ovat pää­sään­töi­ses­ti 1–6 ‑vuo­tiai­ta. Päi­vä­ko­ti on avoin­na maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin 6–18.

Kel­poi­suuseh­toi­na teh­tä­vään ovat sovel­tu­vuus kysei­seen teh­tä­vään ja sosi­aa­li­huol­lon amma­til­li­sen hen­ki­lös­tön kel­poi­suuseh­dois­ta anne­tun lain (272/2005) § 7:n mukai­nen päte­vyys. Teh­tä­vään valit­ta­van kou­lu­tus: vähin­tään kas­va­tus­tie­teen kan­di­daa­tin tut­kin­to, johon sisäl­tyy las­ten­tar­han­opet­ta­jan kou­lu­tus tai sosio­no­mi (AMK), johon sisäl­tyy var­hais­kas­va­tuk­sen ja sosi­aa­li­pe­da­go­gii­kan opin­not vähin­tään 60 opin­to­pis­teen laa­jui­si­na. Vali­tun työn­te­ki­jän tulee esit­tää hyväk­syt­tä­vä lää­kä­rin­to­dis­tus kuu­kau­den sisäl­lä valin­nas­ta. Teh­tä­vän koe­ai­ka on 6 kk. Teh­tä­vään vali­tun on esi­tet­tä­vä rikos­re­kis­te­rio­te. Työ­suh­teen palk­kaus ja pal­ve­lusuh­teen ehdot mää­räy­ty­vät yksi­tyi­sen sosi­aa­lia­lan TES:in mukaan. Työ­ai­ka teh­tä­väs­sä on 38 tun­tia 45 minuut­tia viikossa.

Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa muka­van työyh­tei­sön  ja työ­suh­de-etui­na lou­naan ja yksi­tyi­sen työ­ter­veys­huol­lon. Tie­dus­te­lut Osuus­kun­ta Har­jun Lähi­voi­ma, puheen­joh­ta­ja Timo Ran­ki­nen, puh. 050 5513 489.

Hakuai­ka alkaa: 13.9.2017

Hakuai­ka päät­tyy: Las­ten­tar­han­opet­ta­jan paik­ka täy­te­tään heti sopi­van työn­te­ki­jän löydyttyä.