Päiväkoti Heikkarin vuoden vaihde

Jou­lu­kuu kii­tää. Pian on jou­lu ja päi­vä­ko­tim­me jää jou­lu­tauol­le 22.12. Olem­me kui­ten­kin auki 27.–28.12. ja jat­kam­me heti uuden vuo­den jäl­keen 2.1.2019. Kii­täm­me yhteis­työ­kump­pa­nei­tam­me ja asiak­kai­tam­me hyvin suju­nees­ta yhteis­työs­tä ja...
Päiväkoti Heikkari Alpua

Päiväkoti Heikkari Alpua

Yksi­tyi­nen Päi­vä­ko­ti Heik­ka­ri tar­jo­aa idyl­li­sen ja mie­len­kiin­toi­sen ympä­ris­tön Alpuan enti­sel­lä kylä­kou­lul­la, jos­sa pie­ni ja kodin­omai­nen päi­vä­ko­tim­me sijaitsee. Tah­dom­me Heik­ka­ris­sa tar­jo­ta lap­sel­le sosi­aa­li­sen ja luo­van...

Kaikenlaiset kotityöpalvelut kotiin osuuskunnan kautta!

Sii­vouk­set, ikku­nan­pe­sut ja mat­to­jen pesut aller­gia- ja ast­ma­lii­ton hyväk­sy­mil­lä laitteilla!  MATOT PUHTAAKSI KESÄKSI 20 eurol­la ja räsy­ma­tot 12 eurolla Tuo mat­to­si 2.5. klo 17–18 Alpuan enti­sel­le koululle. Hae puh­taat pes­tyt mat­to­si...

Haemme Päiväkoti Heikkariin vastaavaa lastentarhanopettajaa

VASTAAVA LASTENTARHANOPETTAJA, ALPUA (RAAHE) Haem­me tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­vaan työ­suh­tee­seen las­ten­tar­han­opet­ta­jaa yksi­tyi­seen päi­vä­ko­ti Heik­ka­riin Alpu­aan. Työn­ku­vaan kuu­lu­vat hoi­to- ja kas­va­tus­teh­tä­vien lisäk­si...

Kyläruokala Alpukka lopettaa toimintansa

Kylä­ruo­ka­la Alpuk­ka lopet­taa toi­min­tan­sa – etsim­me Alpuan van­han kou­lun tiloi­hin ruokalayrittäjää Kylä­ruo­ka­la Alpuk­ka lopet­taa kokei­lu­luon­toi­sen toi­min­tan­sa. Kii­täm­me asiak­kai­tam­me ja yhteis­työ­kump­pa­nei­ta hyvin suju­nees­ta...